Scroll to top

VR TierOne dla konstruktywnego radzenia sobie z chorobą


Joanna Pidanty - 21 marca, 2023 - 0 comments

Poważne i przewlekłe choroby są dla pacjenta obciążające psychicznie. Utrata zdrowia wymaga nowego spojrzenia na rzeczywistość. Przystosowanie się do zmienionej sytuacji zdrowotnej może odbywać się poprzez przyjęcie postaw mniej lub bardziej korzystnych. Pacjenci radzący sobie z chorobą w sposób konstruktywny zwiększają swoje szanse na lepsze efekty leczenia i poprawę jakości życia. Terapia VR TierOne pomaga uruchomić konstruktywne strategie radzenie sobie z chorobą i jej konsekwencjami.

Strategie konstruktywne i destrukcyjne w obliczu choroby

W konfrontacji stresowej dotyczącej stanu zdrowia pacjenci prezentują różne podejścia, które warunkują efekty lecznicze i rehabilitacyjne. Identyfikuje się dwie skrajne strategie radzenia sobie z chorobą – konstruktywne i destrukcyjne. Konstruktywne strategie, czyli te dające pozytywne rezultaty, charakteryzują się aktywnością i poszukiwaniem rozwiązań, obejmują następujące postawy:

  • Postawę ducha walki – choroba traktowana jako osobiste wyzwanie, skłaniające do podejmowania działań.
  • Postawę pozytywnego przewartościowania – choroba jest sytuacją poważną, ale nie odbiera wdzięczność za lata przeżyte w zdrowiu i odczuwania nadziei.

Destrukcyjne postawy, czyli te o nieadaptacyjnym charakterze, objawiają się bierną postawą i poddaniem się chorobie. Zaliczamy do nich:

  • Postawę zaabsorbowania lękowego – choroba postrzegana jest jako niekontrolowane zagrożenie powodujące lęk.
  • Postawę bezradność – choroba jawi się jako sytuacja beznadziejna, wobec której odczuwana jest bezsilność.

Strategie radzenia sobie z chorobą mogą ulegać zmianie w zależności od okoliczności. Konstruktywne radzenie sobie z problemem może wymagać przestrzeni i czasu na przeżycie emocji, szczególnie w sytuacji bardzo trudnej. Duży wpływ na prezentowany przez pacjenta sposób radzenia sobie z chorobą ma wypracowany przez niego styl radzenia sobie ze stresem. Styl ten może być:

  • skoncentrowany na zadaniu,
  • skoncentrowany na emocjach,
  • skoncentrowany na unikaniu.

Strategia konstruktywna wyznacznikiem lepszych efektów leczniczych

Posiadane zasoby wpływają na to jak postrzegana jest nowa sytuacja zdrowotna. Wskazuje się na dodatnią korelację pomiędzy strategiami konstruktywnymi a poczuciem własnej skuteczności. Oznacza to, że postawę ducha walki i pozytywnej redefinicji prezentują osoby o wysokim poczuciu samoskuteczności. Zaś chorzy z postawą zaabsorbowania lękowego i bezradności przejawiają niski poziom poczucia sprawstwa. Dla uzyskanie zaangażowania u tych pacjentów potrzebna jest pomoc.

Wysokie poczucie własnej skuteczności pozwala podjąć zaangażowany wysiłek troski o swoje zdrowie.

Zmęczenie, ból, lęk, objawy depresyjne towarzyszące osobom chorym somatycznie sprzyjają postawom destrukcyjnym, co prowadzić może do rezygnacji i zaprzestania leczenia. Za pomocą interwencji psychologicznych można poprawić stan emocjonalny pacjenta, aby choroba nie jawiła się jako krzywda i zagrożenie, a sytuacja stała się mniej stresująca i katastroficzna w odczuciu chorego. Redukcja lęku, stresu oraz zmniejszenie objawów depresyjnych sprzyja akceptacji choroby. To ważne zagadnienie dla radzenia sobie z chorobą. Akceptacja choroby oznacza przyjęcie do wiadomości faktu bycia chorym i konieczności dokonywania zmian w związku z chorobą. Akceptacja nie jest związana z postawą rezygnacji, lecz z postawą działania i koncentracji na leczeniu.

VR TierOne dla konstruktywnego radzenie sobie z chorobą

Pacjenci, którzy doświadczyli ciężkiego stanu lub choroby zwykle muszą podjąć leczenie i rehabilitację. Proces ten bywa długotrwały i wymagający. Wzmocnienie stanu psychicznego pacjentów w tym czasie ma ogromne znaczenie dla uzyskania korzystnych mechanizmów radzenia sobie z chorobą i pomyślnego przebiegu działań usprawniających. Aby dobrze radzić sobie z chorobą potrzebne jest wzmocnienie zasobów wewnętrznych, poprawa samopoczucia, redukcja stresu i niekorzystnych objawów psychicznych. Konstruktywna postawa przekłada się na lepszą współpracę z lekarzem/rehabilitantem i przestrzeganie zaleceń. To ważne, ponieważ rekonwalescenci zazwyczaj potrzebują modyfikacji stylu życia, aby zapobiec powikłaniom lub powtórnym incydentom zdrowotnym. Pacjentom mającym trudności z emocjami i skutecznym radzeniem sobie z chorobą może pomóc psychoterapia. Dostęp do psychoterapeutów bywa jednak ograniczony, dlatego poszukiwane są alternatywne sposoby terapii. VR TierOne jest nowatorską interwencją psychologiczną, która została przebadana naukowo pod kątem redukcji stresu, lęku i depresji u osób z chorobami somatycznymi jak: udar mózgu, zawał serca, COVID-19, POChP i rak piersi. Terapia w Wirtualnej Rzeczywistości działa wzmacniająco, pomaga lepiej radzić sobie z niespodziewaną diagnozą i ogranicza destrukcyjny styl radzenia sobie z chorobą. Sesje terapeutyczne prowadzone przez wirtualnego terapeutę powodują wzmocnienie zasobów wewnętrznych chorego, wzmagają optymizm i modyfikują nastawienie do choroby.

Ogród Odrodzenia daje przestrzeń i czas na zrozumienie swojej sytuacji zdrowotnej i własnego wpływa na nią.

Wirtualne terapeutyczne doświadczenie przygotowane przez VR TierOne wzmacnia motywację, zwiększa poczucie własnej sprawczości, staje się motorem aktywności i zdrowienia. Terapia VR jest przyjemna, bezpieczna i niestygmatyzująca, dlatego chętnie stosowane przez pacjentów potrzebujących wsparcia psychicznego. VR TierOne daje placówkom medycznym narzędzie wydajnego niesienia pomocy pacjentom z trudnościami natury psychicznej, które utrudniają osiągnięcie konstruktywnej postawy radzenie sobie z chorobą.

Terapia VR TierOne sprzyja uruchomieniu konstruktywnych strategii radzenia sobie z chorobą.

Related posts

Post a Comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Copy link
Powered by Social Snap